Radon är en osynlig, luktfri gas som kan tränga in i ditt hem och utgöra en hälsorisk om det finns i för höga halter. Att förstå hur man mäter och hanterar radon är avgörande för att säkerställa en trygg och hälsosam boendemiljö. 

Vid förekomst av markradon är en radonsug oftast den överlägsna och kostnadseffektiva metoden jämfört med alternativ som att förbättra ventilationssystemet. En radonsug fungerar genom att skapa ett undertryck i marken, aktivt motverkar inträngningen av radonhaltig luft från marken. Detta kontinuerliga undertryck effektivt förhindrar att radon tränger in i ditt hem. För att säkerställa effektiviteten måste en radonsug vara i drift året runt, dygnet runt.

När en förhöjd radonhalt upptäcks inleds vanligtvis processen med en radonbesiktning. Professionella besiktningsmän granskar noggrant husets konstruktion och utför en genomgång av hela byggnaden. Baserat på resultaten föreslås lämpliga saneringsåtgärder. Beroende på källan till radon kan åtgärder inkludera ökad luftomsättning, luftning av hushållsvatten eller installation av radonsug, radonbrunnar eller tätningar.

En noggrann radonbesiktning är avgörande för att identifiera problemets omfattning och källa. Detta görs av erfarna yrkespersoner som tar hänsyn till byggnadens unika egenskaper. Efter genomgången får du information om de åtgärder som krävs för att lösa problemen och sänka radonhalten till en säker nivå.

Priset för radonsanering varierar beroende på husets omständigheter och omfattningen av åtgärderna som krävs. Vissa åtgärder kan vara mer kostsamma än andra.

Det uppskattas att det finns cirka 400 000 bostäder i Sverige med förhöjda radonhalter. Att vara utsatt för höga radonhalter under en längre tid ökar risken för lungcancer. Det enda pålitliga sättet att upptäcka radon är genom regelbundna radonmätningar.

I Sverige drabbas omkring 500 personer varje år av lungcancer på grund av radon. För att säkerställa din hälsa och din familjs säkerhet är det viktigt att du tar radonmätningarna på allvar och vidtar nödvändiga åtgärder om förhöjda halter upptäcks.