Arbetsgivare har en skyldighet att säkerställa att arbetsmiljön på sina arbetsplatser är säker och hälsosam. En avgörande aspekt av detta är att genomföra regelbundna radonmätningar. Radon, en osynlig och luktfri gas, kan utgöra en allvarlig hälsorisk om dess nivåer överstigs.

Radon är en radioaktiv gas som naturligt bildas när radium sönderfaller. Denna gas är osynlig och luktfri, vilket gör den särskilt farlig eftersom den kan ackumuleras i inomhusmiljön utan att det märks. Långvarig exponering för höga halter av radon kan öka risken för lungcancer, särskilt bland rökare.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon ungefär 500 fall av lungcancer årligen i Sverige, vilket gör det till den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Arbetsplatser är inte undantagna från denna risk, och därför är det arbetsgivarens ansvar att säkerställa att radonhalterna är inom säkra gränser.

En radon mätning på arbetsplatser är en relativt enkel process. Det första steget är att utföra mätningen under minst två månader, helst tre månader, och detta bör göras under eldningssäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Den förlängda tidsperioden för mätningen säkerställer mer pålitliga resultat.

Det finns möjlighet för arbetsgivaren att själv utföra radonmätningen genom att följa den metodbeskrivning som tillhandahålls av Strålsäkerhetsmyndigheten. Det är viktigt att använda den uppdaterade metodbeskrivningen som trädde i kraft den 1 oktober 2021 för att säkerställa noggranna resultat. Denna nya beskrivning är avsedd att förbättra möjligheterna att bedöma radonhalter på arbetsplatser.

Om resultaten av radonmätningen visar att radonhalterna på arbetsplatsen överstiger den säkra referensnivån på 200 Bq/m³, är det arbetsgivarens plikt att vidta lämpliga åtgärder för att minska dessa nivåer. Efter att åtgärderna har genomförts bör en ny kontrollmätning utföras för att säkerställa att radonhalterna har minskat till acceptabla nivåer.

Om radonhalten fortfarande överstiger 200 Bq/m³ trots vidtagna åtgärder, måste arbetsgivaren rapportera detta till Strålsäkerhetsmyndigheten. Arbetsmiljöverket delar ansvaret för övervakningen av radonexponering på arbetsplatser och kommer att kräva att arbetsgivaren vidtar ytterligare åtgärder för att begränsa exponeringen.

Säkerheten och hälsan för de som arbetar på en arbetsplats är viktig. Genom att utföra regelbundna radonmätningar på arbetsplatser kan arbetsgivare säkerställa att deras anställda inte utsätts för farliga radonhalter. Detta är en viktig del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet och hjälper till att skydda både arbetsgivare och anställda från riskerna med radonexponering.

Övrigt

Behöver du hjälp med SEO (sökmotoroptimering)?

Genom att dra nytta av SEO (sökmotoroptimering) ökar du dina chanser att ranka högre i sökmotorerna och få fler besökare till din webbplats. Vi erbjuder följande tjänster:

– Hjälp med att skapa nytt innehåll som är SEO-optimerat
– Optimering av befintligt innehåll
– SEO-optimerade artiklar och blogposter
– Länkbygge
– SEM (Sökmotormarknadsföring)