Det finns olika källor till radon i inomhusluften, såsom byggnadsmaterial, marken runt och under huset samt hushållsvattnet. För att kunna vidta lämpliga åtgärder för att sanera radonet är det nödvändigt att identifiera dess källa.

Markradon är den vanligaste källan till radon i byggnader. Om grundkonstruktionen i en byggnad inte är tät kan markradon tränga in i huset på olika sätt. Det kan ske genom sprickor i källarväggar och betonggolv, jordgolv, bjälklag på torpar- och krypgrund, rörgenomföringar för serviceledningar, omkring avloppsbrunnar och genom brunnarna om de är torrlagda, kulvertmynningar och locken till dem, gamla icke pluggade rör för el, vatten och liknande samt otäta rensluckor i golvbjälklaget.

Här är några åtgärder som kan vidtas:

 • Täta sprickor, rörgenomföringar och andra otätheter
 • Skapa undertryck under huset så att markluft inte tränger in
 • Ta bort fönsterlister och ersätta med spaltventiler i fönsterkarmar
 • Installera ytterväggsventiler
 • Installera en radonsug eller radonbrunn
 • Förbättra ventilationen med ett FTX-system.

Radon kan även komma från byggnadsmaterial. I Sverige är det endast lättbetong med alunskiffer, som även kallas blåbetong, som kan orsaka förhöjda radonhalter i inomhusluften. Blåbetong användes fram till 1975 och innehåller radium som bildar radon vid sönderfall. Blåbetong kan finnas i väggar och ibland i bjälklag i hus. I flerbostadshus kan blåbetong förekomma i ytterväggar, icke-bärande innerväggar och som värmeisolering på bjälklag. Bärande innerväggar innehåller vanligtvis inte blåbetong.

Det finns flera åtgärder som kan vidtas för att minska radonhalten vid byggnadsmaterial:

 • Öka luftomsättningen och förbättra ventilationen
 • Täta väggar med radontapet eller puts
 • Byta ut byggmaterialet
 • Ta bort fönsterlister och ersätta med spaltventiler i fönsterkarmar eller installera ytterväggsventiler
 • Förbättra självdragssystemet genom att rensa kanaler eller öppna frånluftventiler
 • Installera ett frånluftssystem
 • Installera mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX-system)

Radonhalten i villor och radhus bör mätas under eldningssäsongen, det vill säga från oktober till och med april, med en långtidsmätning på minst 60 dagar.

För att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö bör radonhalten mätas vid husköp, husbygge, ombyggnation, ändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet samt om det har gått över 10 år sedan den senaste mätningen.

En långtidsmätning ger ett tillförlitligt årsmedelvärde, medan en korttidsmätning endast ger en indikation på problemet. Även i nybyggda bostäder kan radon förekomma och därför är en radonmätning vid slutbesiktning viktigt. En radonmätning är det enda sättet att få en exakt uppskattning av radonhalten.

Relaterad information
Radon på arbetsplats